ബി. ആർ. സി. കുളക്കട

Subtitle

Major Maintenance

1.  GWLPS Thekkethery
2.  GWLPS Kulakkada
3.  GWLPS Perumkulam
4.  GLPS PIdavoor
5.  GDVLPS Thazhathukulakkada
6.  GUPS Thalavoor
7.  GNLPS Thazhathuvadakku

Adapted Toilets 2013-14
1.   GLPS meenam
2.  GLPS Pandithitta
3.  GLPS Thazhathuvadakku
4.  GHSS Kulakkada
5.  GHSS Puthoor
6.  GWLPS Perumkulam
7.  GDVLPS Thazhathukulakkada
8.  GLPS Kura
9.  PVHS Perumkulam